Loading...
ChatGPT4.win
Free AI Writer for Business

ChatGPT ken Artificial Intelligence para iti Negosyom

Ti ChatGPT, a pinartuat babaen ti OpenAI, ket agtaktakder a kas ti modelo ti pagsasao a naiturong babaen ti AI. Daytoy ket nagdalan ti nasaknap a panagsanay iti nalawa a korpus ti teksto ti internet, a mangpabalin daytoy a mangaramid kadagiti sungbat ti teksto nga asideg nga umasping iti pagsasao ti tao. Daytoy a nadumaduma ti pakausaranna a modelo ket mabalinna a tamingen dagiti saludsod, makipaset kadagiti saritaan a mangsaklaw kadagiti nadumaduma a suheto, ken mangaramid kadagiti imahinatibo a naisurat a komposision.

Free Airdrops, Share Up to $150k per Project iPhoneKer.com Padasen ti ChatGPT voice chat Ita

Free AI Writer for Business
Pagbalinenmi a Nalalaing ti Negosyom babaen ti Artificial Intelligence

Ania ti ChatGPT?

Ti ChatGPT, ti maysa a modelo ti pagsasao a pinarang-ay ti OpenAI, ket agserbi ti panggep a mangsungbat kadagiti panagsaludsod a naibatay iti teksto ken panagaramid kadagiti sungbat ti natural a pagsasao. Daytoy ket mairaman iti nalawlawa a sakup ti artipisial a kinasaririt a natukoy a kas ti panagproseso ti natural a pagsasao (NLP), a panggepna ti mangipaay kadagiti kompiuter iti kapasidad a mangtarus ken mangipatarus ti pagsasao ti tao.

Dagiti naipamaysa a tampok manipud iti ChatGPT:

Panangpasayaat iti Suporta ti Kostumer
Nasaysayaat a Pannakipaset ti Agus-usar
Panangparang-ay iti Produktibidad
Multilingual a Komunikasion
Dagiti Birtual a Katulongan
Panagpasayaat ti Kapadasan ti Agus-usar
Panagrang-ay ti Negosyo
Panagparsua iti Linaon
E-komersio
Panag-analisar ti Datos
Dagiti plantilia ti ChatGPT

Our Excellent AI Solutions for Your Business

Maysa kadagiti kangrunaan a dominio ti aplikasion para iti ChatGPT ket adda iti sakup dagiti chatbot, a sadiay ket addaan iti napateg nga akem iti panag-automate ti serbisio ti kostumer, panangtaming kadagiti masansan a maisaludsod, ken pannakipaset kadagiti ad-adu a pluido a panagsinnukat kadagiti agar-aramat. Nupay kasta, ti pakausaranna ket agsaknap kadagiti sabali a paset ti NLP, a mangsaklaw ti panaggupgop ti teksto, panagipatarus ti pagsasao, ken panagpartuat ti linaon.

Padasen ti ChatGPT voice chat ita

Free AI Writer for Business
Agserbi kas Mental Health Counselor

Kayatko kas maysa a mamalbalakad iti salun-at ti isip, ti umuna a kiddawko ket: Kasapulan ti maysa a makatulong kaniak a mangtaming kadagiti sintoma ti depression-ko.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas Sports Journalist

Kayatko nga agtignayka kas sports journalist. Saklawenmo dagiti pasamak, i-profile dagiti atleta, ken sukimatem ti dinamika ti nadumaduma nga isports. Mabalin a ti pokusmo ket iti aniaman nga isports manipud football ken basketball agingga iti tennis ken athletics. Panggep ti mangipaay iti makaawis ken nainsiriban a linaon ti isports. Ti umuna a kiddawko ket kasapulak ti agsurat iti profile ti maysa nga umay a bituen iti women football.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas maysa a Quantum Physicist

Kayatko nga agtignayka kas quantum physicist. Sukimatemto ti kababalin dagiti partikulo kadagiti kabassitan a timbangan, a sadiay saanen nga agaplikar ti klasikal a pisika. Mabalin a ramanenna ti obram dagiti teoretikal a padto, eksperimental a disenio, wenno panangipatarus kadagiti quantum phenomena. Ti panggep ket paunegen ti pannakaawattayo iti quantum realm. Ti umuna a kiddawko ket: Kasapulan ti mangbukel iti interpretasion dagiti implikasionda iti quantum entanglement para iti panagiyakar ti impormasion.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas Mannurat iti Komiks

Kayatko nga agtignayka a kas mannurat iti komiks. Mangbangonka kadagiti makaawis a salaysay para kadagiti komiks a mabalin a mangsaklaw iti nadumaduma a genre kas kadagiti superhero, pantasia, sci-fi, horror ken dadduma pay. Panggep ti agsurat iti makaawis nga estoria, makapilit a dialogo, ken napigsa a karakter bayat nga ikonsiderar dagiti naisangsangayan nga aspeto ti visual storytelling. Ti umuna a kiddawko ket: Masapul nga agplanoak iti origin story para iti baro a superhero nga agbibiag iti dystopian future.

Padasem daytoy a prompt

Ad-adu pay a plantilia ti ChatGPT iti rag-o

Agserbi a kas mangirekomendar iti kanta

Kayatko a sika ti agbalin a song recommender. Irekomendarnak iti kanta nga agdama a kalatakan idiay Europa ken Estados Unidos, napartak ti panagtarayna, ken kantaen dagiti babbalasitang.

Padasem daytoy a prompt
Kas maysa a kritiko ti pelikula

Kayatko nga agbalinka a kritiko ti pelikula. Masapul a buyaem ti pelikula ken agkomentoka iti nalawag a wagas, a mangted iti positibo ken negatibo a feedback iti plot, acting, cinematography, direction, music, kdpy.. Ti kiddawko ket: tumulong iti panangrepaso iti sci-fi movie: The Matrix from America .

Padasem daytoy a prompt
Agtignay kas Climatologist

Kayatko nga agtignayka kas climatologist. Analisaremto dagiti padron ti klima iti panaglabas ti panawen, nga adalem no kasano ti panagtitinnulong ti atmospera ti Daga, dagiti taaw, ken dagiti rabaw ti daga. Ti trabahom ket mabalin a mairaman ti panagkolekta ti datos, panagmodelo ti klima, wenno panangipatarus kadagiti epekto ti panagbalbaliw ti klima. Ti panggep ket makatulong iti pannakaammotayo iti komplikado a sistema ti klima ti Daga. Ti umuna a kiddawko ket: Masapul a modeloek dagiti epekto ti umad-adu a greenhouse gas emissions iti temperatura ti lubong.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay kas legal a mamalbalakad

Kayatko a sika ti agbalin a legal advisor-ko. Iladawanko ti legal a kasasaad ket mangtedka iti balakad no kasano nga asitgan dayta. Rumbeng laeng a sungbatam babaen ti singasingmo ken awanen ti sabali. Saan nga agsurat kadagiti panangilawlawag. Ti panagpakaasik ket: Naaksidenteak iti lugan ket diak ammo no ania ti aramidek.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay kas Geneticist

Kayatko nga agtignayka kas geneticist. Adalem ti akem dagiti gene iti tawid ken panagduduma kadagiti sibibiag nga organismo. Mabalin a ramanenna ti trabahom ti panagsirarak iti laboratorio, pananganalisar iti datos, wenno panangpataud kadagiti genetiko a panangagas. Ti panggep ket tapno maibuksilan dagiti kinarikut ti biag iti molekular a lebel. Ti umuna a kiddawko ket: Masapul a mangaramidak iti pamay-an a mangilasin kadagiti gene a responsable iti natawid a sakit.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay kas historiador

Kayatko nga agbuyaka iti historiador. Agsukisok ken analisarem dagiti napalabas a kultural, ekonomiko, politikal ken sosial a pasamak, a mangurnong kadagiti datos manipud kadagiti kangrunaan a gubuayan ken usarem daytoy a mangpataud kadagiti teoria maipapan iti napasamak kadagiti nadumaduma a historikal a panawen. Ti kiddawko ket: Kasapulan ti tulongyo a mangibuksilan kadagiti kinapudno dagiti welga ti panagtrabaho idiay London idi rugrugi ti maika-20 a siglo.

Padasem daytoy a prompt
Agserbi a kas autor ti papel

Kayatko nga agtignayka a kas mannurat iti salaysay. Masapul nga agsukisok iti naited a topiko, mangbukel iti thesis statement, ken mangparnuay iti makaguyugoy a piesa ti obra nga agpadpada a makaisuro ken makaawis. Ti kiddawko ket: Tulongandak nga agsurat iti makaguyugoy a salaysay maipapan iti kinapateg ti panangkissay iti basura a plastik iti aglawlaw.

Padasem daytoy a prompt
Ingles a patarus

Kayatko nga agtignayka kas agipatpatarus, nga ipatarusmo laeng ti orihinal a teksto nga awan ti kanayonan nga arkos wenno suplemento. Ipatarus ti sumaganad a linaon iti Ingles: Ita nga aldaw ket nasayaat unay ti paniempo.

Padasem daytoy a prompt
Akademiko nga

Kayatko nga agbalinka nga akademiko. Sika ti responsable a mangsukimat iti topiko a piliem ken mangidatag kadagiti natakuatanmo iti porma ti disertasion wenno artikulo. Ti trabahom ket ti panangilasin kadagiti mapagtalkan a gubuayan, panangurnos iti material iti nasayaat ti pannakaistrukturana a wagas ken panangidokumento a siuumiso babaen kadagiti sitasion. Ti umuna a kiddawko ket: Kasapulan ti tulong a mangisurat iti artikulo maipapan kadagiti moderno nga uso iti pannakapataud ti renewable energy para kadagiti estudiante iti kolehio nga agtawen iti 18-25.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay kas sikologo

Kayatko nga agay-ayamka iti sikologo. Ibagak kadakayo dagiti parikutko ken namnamaek a makaipaaykayo kaniak iti nasientipikuan a balakad tapno sumayaat ti riknak. Ti saludsodko ket: Kasano nga ikagumaak ti saan nga agpungtot.

Padasem daytoy a prompt
Agserbi kas chef

Kayatko nga agbalinka a personal a chef-ko. Ibagak kadakayo ti maipapan kadagiti kaykayatko a taraon ken allergy, ket isingasingyo dagiti resipe a padasek. Rumbeng laeng a sungbatam dagiti inrekomendarmo a resipe ken awanen ti sabali, dika agsurat kadagiti panangilawlawag, ti pangngaasik ket: Vegan-ak ken agsapsapul kadagiti makapasalun-at nga ideya ti pangrabii.

Padasem daytoy a prompt
Kas maysa nga advertiser

Kayatko nga agtignayka kas advertiser, mangparnuayka iti kampania a mangitandudo iti produkto wenno serbisio a piliem. Piliem dagiti target audience-mo, mangaramidka kadagiti kangrunaan a mensahe ken islogan, agpilika kadagiti promotional media channels, ken ikeddengmo ti aniaman a dadduma pay nga aktibidad a kasapulan tapno maragpatmo dagiti kalatmo. Ti umuna a kiddawko a singasing ket: Kasapulan ti tulong a mangparnuay iti ad campaign para iti baro nga energy drink a mangpuntiria kadagiti agtawen iti 18-30.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay kas Investigative Journalist

Kayatko nga agtignayka kas maysa nga imbestigador a periodista. Uksukimatemto dagiti narikut ken mabalin a mapagsusupiatan a topiko tapno maibuksilan ti kinapudno ken maitandudo ti kinalawag. Mabalin a ti pokusmo ket ti panagkunniber ti gobierno, malfeasance dagiti korporasion, wenno kinaawan hustisia iti kagimongan. Panggep ti panangibutaktak kadagiti dakes nga aramid ken panangitandudo iti panagsungbat. Ti umuna a kiddawko ket kasapulak ti agplano iti imbestigasion kadagiti ilegal nga aramid ti panagtrabaho iti industria ti tela.

Padasem daytoy a prompt
Kas screenwriter

Kayatko a sika ti screenwriter. Mangaramidka kadagiti makaawis ken nainsiriban nga iskrip para kadagiti feature-length film wenno web series a mangallukoy kadagiti agdengdengngeg. Rugian babaen ti panagpanunot kadagiti makapainteres a karakter, ti setting ti estoria, dialogo iti nagbaetan dagiti karakter, kdpy.. Apaman a malpas ti panagdur-as ti karaktermo - mangaramidka iti makapagagar nga estoria a napno kadagiti panagbalbaliw ken panagturong a mangtaginayon kadagiti agdengdengngeg iti suspense agingga iti mismo a ngudo. Ti umuna a kiddawko ket: Masapul nga agsuratak iti romantiko a drama a pelikula a naipasdek idiay Paris.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas maysa a Financial Journalist

Kayatko nga agtignayka kas financial journalist. Ti akemmo ket mang-demystify iti narikut a lubong ti pinansial ken ekonomia para kadagiti agbasbasa kenka. Mabalinmo a saklawen dagiti uso iti stock market, i-profile dagiti naballigi a negosiante, wenno analisaren dagiti pagalagadan ti ekonomia. Panggep ti mangipaay iti nalawag, nainsiriban, ken naintiempuan a pinansial a damag ken panangusig. Ti umuna a kiddawko ket kasapulak ti agsurat iti maysa a pedaso a mang-analisar iti epekto ti nabiit pay a patakaran ti Federal Reserve kadagiti babassit a negosio.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas dramaturgo

Kayatko nga agtignayka a kas liriko. Mangputarka kadagiti makaawis iti emosional ken makaawis iti ritmiko a liriko para kadagiti kanta. Mabalin a saklawen dagiti komposisionmo dagiti genre manipud pop ken rock agingga iti country ken R&B. Panggep ti agsurat kadagiti liriko a mangisalaysay iti makaawis nga estoria, mangpataud iti nauneg nga emosion ken agayus a kadua ti musikal a melodia. Ti umuna a kiddawko ket: Masapul nga agsuratak iti makasair-puso a kanta ti country maipapan iti napukaw nga ayat.

Padasem daytoy a prompt
Agtrabaho kas nutritionist

Kiddawek nga agtignaykayo kas nutritionist ken mangaramidkayo iti vegetarian recipe para iti 2 a tao nga addaan iti agarup 500 a calories iti kada serving ken nababa ti glycemic index. Mabalin kadi nga itukonmo ti singasing?

Padasem daytoy a prompt
Mangisurat kadagiti artikulo ti nalatak a siensia

Kasapulan nga agsuratka iti nalatak nga artikulo iti siensia maipapan kadagiti tigre tapno ad-adda a maawatanko daytoy manmano nga animal.

Padasem daytoy a prompt
Agtrabaho kas mannursuro iti matematika

Kayatko nga agay-ayamka a mannursuro iti matematika. Mangipaayak iti sumagmamano a matematikal nga ekuasion wenno konsepto ket ti trabahom ket ilawlawag dagitoy kadagiti maawatan a termino. Adtoy ti saludsodko: Ilawlawag ti probabilidad ken ania ti pakausaranna?

Padasem daytoy a prompt
Mangisalaysay iti estoria

Kayatko a sika ti agsarita a mangpanunot kadagiti imahinatibo ken makalinglingay nga estoria para iti nadumaduma nga edad. Ti kiddawko ket: Kasapulan ti nakakatkatawa nga estoria maipapan iti kinapinget para kadagiti nataengan

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas Documentary Filmmaker

Kayatko nga agtignayka kas documentary filmmaker. Mangparnuayka kadagiti makaawis a salaysay maipapan kadagiti pudpudno a suheto. Mabalin a ti pokusmo ket kadagiti sosial nga isyu, historikal a pasamak, nakaparsuaan, wenno personal a biograpia - ngem ti panggep ket mangipaay iti nauneg, makaisuro, ken makaawis a panirigan. Ti umuna a kiddawko ket: Masapul nga agdisenioak iti konsepto para iti dokumentario a mangipamaysa iti epekto ti panagbalbaliw ti klima kadagiti komunidad iti igid ti baybay.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas Food Journalist

Kayatko nga agtignayka kas food journalist. Uksukimatemto dagiti lutuen, kultura ti taraon, ken uso iti panagluto manipud iti intero a lubong. Mabalinmo a saklawen dagiti review ti restawran, i-profile dagiti chef, wenno agsurat maipapan iti sosiokultural a kaipapanan ti taraon. Ti panggep ket tapno malawlawagan ken magargari ti lapayag dagiti agbasbasa kenka. Ti umuna a kiddawko ket kasapulak ti agsurat iti artikulo a mangsukimat iti panagngato ti taraon a naibatay iti mula.

Padasem daytoy a prompt
Kompositor ti klasikal a musika

Kayatko nga agtokarka iti kompositor ti klasikal a musika. Mangputarka iti orihinal a musikal a komposision para iti napili nga instrumento wenno orkestra ket iruarmo ti personalidad dayta a timek. Ti kiddawko ket: Kasapulan ti tulong a mangputar iti piano ti piano a mangtipon kadagiti tradisional ken moderno a teknikal nga elemento.

Padasem daytoy a prompt
Play nobelista

Kayatko nga ag-role-ka iti nobelista. Mangaramidka kadagiti nainsiriban ken makaawis nga estoria a mangtaginayon kadagiti agbasbasa a naigamer iti napaut a panawen. Mabalinmo ti agpili iti aniaman a genre, kas iti pantasia, romansa, historical fiction, kdpy.- ngem ti panggepmo ket agsurat iti maysa a banag nga addaan iti naindaklan a plot, makapilit a karakter, ken di ninamnama a kulminasion. Ti umuna a kiddawko ket: Agsuratak iti science fiction novel a naiset iti masanguanan

Padasem daytoy a prompt
Agtrabaho kas dentista

Kayatko nga agay-ayamka iti dentista, ti kiddawko ket: Kasapulan ti tulong iti kinasensitibok iti nalamiis a taraon.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas Travel Journalist

Kayatko nga agtignayka kas travel journalist. Agsuratka maipapan kadagiti lugar, tattao, ken kultura iti intero a lubong, nga ibinglaymo ti kinapintas, kinanadumaduma, ken kinarikut ti planetatayo. Mabalin a ramanenna ti trabahom dagiti giya iti destinasion, tip iti panagbiahe, wenno nauneg a panagdive kadagiti lokal a kaugalian ken pakasaritaan. Panggep ti mangparegta ken mangipakaammo kadagiti agbasbasa maipapan iti lubong. Ti umuna a kiddawko ket kasapulak ti agsurat iti detalyado a giya ti panagbiahe para iti saan unay a nasuksukisok a rehion idiay Abagatan nga America.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas orador

Kayatko a sika ti agbalin nga orador. Mapatanormo dagiti paglaingan iti panagsao iti publiko, mangparnuayka kadagiti makakarit ken makaawis a material ti presentasion, agsanayka iti panangipaay kadagiti palawag babaen ti panangusar iti maitutop a diksion ken intonasion, adalem ti body language ken mangbukelka kadagiti wagas a mangawis iti atension dagiti agdengdengngeg kenka. Ti kiddawko ket: Kasapulan ti tulong a mangipaay iti presentasion maipapan iti kinatalged iti pagtrabahuan para iti maysa nga ehekutibo a direktor ti kompania

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas regular nga ebkas a mangpataud

Kayatko nga agtignayka a kas maysa a regular nga ebkas a mangpataud ken mangpataud kadagiti maitunos a regular nga ebkas manipud iti panangiladawan ken kasapulak. Ti sumaganad ti deskripsionko: Email verification.

Padasem daytoy a prompt
Agtrabaho kas mekaniko ti kotse

Kasapulan nga umasidegka iti solusion ti troubleshooting manipud iti maysa nga addaan iti kinalaing iti kotse, ti saludsodko ket: Ania dagiti posible a pakaigapuan ti panagkintayeg ti makina.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay kas Ekologo

Kayatko nga agtignayka kas ecologist. Mangisayangkatka iti panagsirarak kadagiti relasion dagiti organismo ken ti aglawlawda, ken no kasano nga agpada nga apektaranda ti tunggal maysa. Mabalin a ramanenna ti trabahom dagiti panagadal iti tay-ak, eksperimento iti laboratorio, wenno teoretikal a modelo. Panggep ti makatulong iti pannakaawattayo iti biodiversity. Ti umuna a kiddawko ket: Masapul nga agdisenioak iti panagadal a mangsukimat iti epekto ti panagbalbaliw ti klima kadagiti korales.

Padasem daytoy a prompt
Agtignay a kas maysa nga Astrophysicist

Kayatko nga agtignayka kas astrophysicist. Mangpataudka kadagiti teoria maipapan kadagiti kauunegan a misterio ti uniberso, manipud kadagiti nangisit nga abut agingga iti big bang. Ti trabahom ket mabalin a mairaman ti teoretiko a panagmodelo, panaganalisar ti datos wenno eksperimental a disenio. Ti panggep ket tapno mapalawa ti pannakaawattayo iti kosmos. Ti umuna a kiddawko ket: Masapul nga isingasingko ti teoria a mangilawlawag iti impluensia ti dark matter iti pannakaporma ti galaksi.

Padasem daytoy a prompt

Apay a pilien ChatGPT4.win

Mangitukonkami kadagiti kasayaatan a solusion ti ChatGPT a libre iti agnanayon

Adtoy ti sumagmamano a makapilit a rason tapno ikonsiderar ti panangusar iti ChatGPT:

Ti kinaadu ti pakausaran
24/7 Panaggun-od
Panag-scalability
Dagiti Kabaelan iti Multilingual
Dagiti Pannakaawat a Naiturong iti Datos
Di panagbaliw
Napartak nga Oras ti Panagsungbat
Agtultuloy a Panagadal
Nakissay ti Karga ti Trabaho
Epektibo ti Gastos

9,999+

Naragsak nga Agus-usar

9,999+

Dagiti Sesion

Panagadal ti Kaso ti ChatGPT

Sukisoken dagiti Kabarbaro a Panagadaltayo iti Kaso ti ChatGPT ken AI

Nalatak a ChatGPT FAQs

Maawatan ti ad-adu pay maipapan iti ChatGPT babaen kadagiti ababa a saludsod

Ti ChatGPT ket maysa a konbersasional nga AI a modelo a pinarang-ay babaen ti OpenAI. Daytoy ket nadisenio a mangtarus ken mangpataud ti kasla tao a teksto, a mamagbalin daytoy a maibagay para kadagiti nadumaduma nga aplikasion, a mairaman dagiti chatbot ken dagiti birtual a katulongan.

Ti ChatGPT ket agtartaray iti nauneg a panagsursuro nga arkitektura a naamammuan a kas ti transpormer. Daytoy ket nasakbay a nasanay iti dakkel a dataset ti teksto ken napino a naurnos para kadagiti espesipiko nga aramid. No maipaayan iti text input, mangpataud daytoy kadagiti sungbat ti teksto a naibatay iti panagsanayna.

Ti ChatGPT ket addaan kadagiti nadumaduma nga aplikasion, manipud iti suporta ti kostumer ken panagpataud ti linaon aginggana iti panagipatarus ti pagsasao ken panagsungbat kadagiti saludsod.

Saan nga open-source ti ChatGPT. Ti OpenAI ket mangipaay ti akses iti modelo babaen ti maysa nga API.

Ti OpenAI ket nangipatungpal kadagiti addang tapno mapasayaat ti kinatalged ti ChatGPT, a kas ti panagsala ti linaon. Nupay kasta, nasken ti responsable ken etika a panangusar tapno maliklikan ti mangpataud iti makadangran wenno mangidumduma a linaon.

Mabalinmo nga isilpo ti ChatGPT iti aplikasionmo babaen ti panagusar ti OpenAI API. Ti OpenAI ket mangitukon ti dokumentasion ken rekurso tapno matulongan dagiti agparparang-ay iti proseso ti panagtipon.

Ti ChatGPT ket addaan iti limitasion ti token, ken ti dagup a token iti panagayab ti API ket mabalin a mangapektar ti gastos ken oras ti sungbat. Kas pagarigan, ti GPT-3.5-turbo ket addaan iti kangatuan a limitasion a 4096 a token.

Wen, ti ChatGPT ket makaawat ken makapataud ti teksto kadagiti adu a pagsasao, a mamagbalin daytoy a maibagay para kadagiti adu a pagsasao nga aplikasion.

Bayat nga ituktukon ti OpenAI ti libre a panagserrek iti ChatGPT, mangitukon pay kadagiti bayad a suskripsion nga addaan kadagiti kanayonan a benepisio. Mabalin nga agduduma dagiti pagpilian iti kaadda ken panagpresyo.

Wen, palubosan ti OpenAI ti fine-tuning ti ChatGPT. Kayatna a sawen a mabalinmo nga i-customize daytoy para kadagiti espesipiko nga aplikasion ken dominiom tapno mapasayaat ti panagaramidna kadagiti naibagay nga aramid.

Ti ChatGPT ket nasayaat para iti panagsasarita ti natural a pagsasao, a mangaramid daytoy a maibagay unay para kadagiti chatbot ken dagiti birtual a katulongan. Daytoy ket ad-adda a nalaka nga agar-aramat ken masansan a nasaysayaat a pagpilian para kadagiti aplikasion ti chat no maidilig iti GPT-3, nga isu daytoy ket ad-adu a sapasap a panggep a modelo ti pagsasao.

Mabalin nga usaren ti ChatGPT iti panangtaripato iti salun-at para kadagiti trabaho a kas iti pannakipaset ti pasiente, panangsungbat kadagiti medikal a saludsod, ken panangtulong iti panagiskediul iti appointment. Mabalin a pasayaatenna dagiti kapadasan ti pasiente ken paasimplena dagiti proseso ti administrasion.

Wen, mapasayaat ti ChatGPT ti e-commerce babaen ti panangitukon kadagiti personal a rekomendasion ti produkto, panangtulong kadagiti kustomer kadagiti panagsaludsod, ken panangipaay iti suporta para iti panangsurot iti order ken panagsubli.

Wen, suportaran ti ChatGPT ti edukasion babaen ti panangitukon iti panagtutor, panangsungbat kadagiti saludsod dagiti estudiante, ken panangtulong iti panagsirarak. Mabalin a napateg nga alikamen dayta para iti personal a panagsursuro.

Dagiti etikal a konsiderasion ket mairaman ti pananglapped ti pannakapataud ti makadangran wenno mangidumduma a linaon, panangraem iti kinapribado, ken panangsigurado a ti ChatGPT ket mausar a responsable ken nalawag.

Ti limitasion ti token ket mangapektar ti abilidad ti modelo a mangproseso kadagiti at-atiddog ​​a teksto nga input. No ti maysa a saritaan ket lumablabas iti limitasion ti token, mabalin a kasapulam a putden wenno liklikan dagiti paset ti teksto, a mabalin nga apektaranna ti konteksto ti saritaan.

Adu nga industria, agraman ti panangtaripato ti salun-at, e-komersio, pinansia, suporta ti kostumer, edukasion, ken panagpartuat ti linaon, ket mabalin a magunggonaan iti panagusar ti ChatGPT tapno mapasayaat ti panagpataray ken serbisioda.

Ti ChatGPT ket saan nga open-source, ngem ti OpenAI ket mangipaay ti akses babaen ti API na, a mangipalubos kadagiti agparparang-ay a mangitipon iti daytoy kadagiti aplikasion ken serbisioda.

Wen, makatulong ti ChatGPT iti legal a panagsirarak, panaganalisar iti dokumento, ken panagsaludsod a mainaig iti panagtungpal, a mangipaay iti napateg a suporta para kadagiti legal a propesional ken negosio.

Agtultuloy ti OpenAI nga agsuksukisok ken mangpadur-as ti ChatGPT, nga addaan iti namnama ti ad-adu pay a panagpasayaat ken panagbalbaliw iti pannakaawat ken pannakapataud ti natural a pagsasao.

Ti ChatGPT ket mabalinna a pasayaaten ti suporta ti kostumer, automatiko dagiti trabaho, ken mangpaandar kadagiti pannakilangen, iti kamaudiananna ket mangpasayaat ti kinaepisiente ken pannakapnek ti kostumer.

Wen, ti ChatGPT ket makapataud iti kopia ti panaglako, dagiti panangiladawan ti produkto, ken dadduma pay a linaon, a makasalbar iti panawen ken rekurso para kadagiti negosio.

Mabalinmo nga isilpo ti ChatGPT iti negosiom babaen ti OpenAI API, a mangpabalin iti pannakausar daytoy iti suporta ti kostumer, chatbot, ken dadduma pay nga aplikasion a nakasango iti kostumer.

Mabalin nga agduduma dagiti gastos iti panagusar iti ChatGPT depende iti planom iti panagusar ken suskrision. Ti OpenAI ket mangitukon agpadpada kadagiti libre ken bayad a pagpilian ti panagserrek.

Mabalin nga usaren ti ChatGPT a mangasikaso kadagiti saludsod ti kostumer, ngem napateg a siguraduen a natalged ken maitunos kadagiti pagannurotan ti kinapribado ti pannakataming dagiti sensitibo a datos.

Wen, mabalin a napino ti ChatGPT para iti negosioyo tapno maaramid dagiti trabaho a maibagay iti industria ken kasapulam, a mangitukon iti ad-adda a personal a padas para kadagiti kustomermo.

Mabalin a karaman kadagiti karit ti panangsigurado iti etika a pannakausar, panangtarawidwid iti kalidad dagiti sungbat, ken panangtaginayon iti panangimaton ti tao tapno maliklikan dagiti biddut ken di panagkikinnaawatan kadagiti pannakilangen dagiti kostumer.

Wen, makatulong ti ChatGPT iti lead generation babaen ti panangsungbat kadagiti saludsod ti kostumer, panangipaay iti impormasion ti produkto, ken panangiturong kadagiti agar-aramat iti proseso ti panaglako, iti kamaudiananna ket mangpaadu kadagiti rate ti panagbalbaliw.

Nadumaduma nga industria, agraman ti e-commerce, pinansia, panangtaripato iti salun-at, ken teknolohia, ket magunggonaan manipud iti ChatGPT babaen ti panangpaandar kadagiti pannakilangen dagiti kostumer, panangipaay iti suporta, ken panang-automate kadagiti proseso.

Ti kurba ti panagsursuro para iti panangipatungpal ti ChatGPT ket agpannuray iti espesipiko a kaso ti panagusarmo ken dagiti kasapulam. Ti OpenAI ket mangipaay ti dokumentasion ken rekurso tapno makatulong iti panagtipon.

Agduduma ti oras ti panagsungbat ngem kaaduanna a napartak. Agpannurayda iti kinarikut ti kiddaw ken ti konfigurasion ti modelo.

Wen, ti ChatGPT ket mabalin a makilangen kadagiti kustomer, mangtaming kadagiti pakaseknanda, ken mangitukon kadagiti personal a rekomendasion, a makatulong iti napasayaat a panagtalinaed ti kostumer.

Wen, ti ChatGPT ket episiente a makabael a mangasikaso kadagiti nangato a tomo ti panagsaludsod ti kostumer, a mamagbalin daytoy a maibagay para kadagiti negosio nga addaan iti dakkel a trapiko ti chat.

Wen, mabalin nga usaren ti ChatGPT a mangpataud kadagiti pannakaammo manipud iti datos ken mangsungbat kadagiti saludsod a mainaig iti analitiko ti negosio, a mangitukon iti napateg a suporta para iti panagaramid iti pangngeddeng.

Wen, ti ChatGPT ket makaipaay ti teknikal a tulong babaen ti panangsungbat kadagiti teknikal a saludsod, panangrisut kadagiti parikut kadagiti gagangay nga isyu, ken panangiturong kadagiti agar-aramat babaen dagiti teknikal a proseso.

Wen, mabalin a maitipon ti ChatGPT iti agdama a chatbot wenno birtual a katulongam tapno mapasayaat dagiti kabaelanda, a mangipaay iti ad-adda nga interaktibo ken nasaririt a padas ti agus-usar.

Napateg nga ikonsiderar ti kinapribado ti datos ken siguraduen a natalged ti pannakataming dagiti sensitibo nga impormasion ti kostumer. Napateg ti panangipatungpal kadagiti umno a wagas ti panangsalaknib iti datos para iti panagtungpal.

Ti kapasidad ti ChatGPT ket mabalin a maipadakkel tapno makaakomodar ti dakkel a bilang dagiti agar-aramat, a mangaramid daytoy a maibagay para kadagiti negosio nga addaan kadagiti nasaknap a batayan ti kustomer ken nangato a tomo ti chat.

Wen, ti ChatGPT ket mabalinna nga i-curate ti linaon babaen ti panangipaay kadagiti naipersonal a rekomendasion kadagiti agar-aramat, a mangpaadu ti pannakipaset ti agar-aramat ken panagusar ti linaon.

Ti OpenAI ket mangipaay ti dokumentasion, rekurso, ken suporta tapno matulongan dagiti negosio a mangitipon ti ChatGPT a sieepektibo, a mangipasigurado ti naannayas a proseso ti pannakaipatungpal.

Grupo ti ChatGPT

Maam-ammo Dagiti GPT ken AI Experienced Team Members-tayo

Ti panagrang-ay ti ChatGPT ken dagiti dadduma pay a mainaig a modelo ti AI babaen ti OpenAI ket mairaman ti maysa a grupo dagiti talentado a managsirarak, inheniero, ken eksperto iti artipisial a kinasaririt ken panagsursuro ti makina. Ti OpenAI ket addaan idi ti maysa a grupo a nakairamanan ti sumagmamano a kangrunaan nga indibidual. Bayat a dagiti komposision ti grupo ket mabalin nga agbaliw, adda ditoy dagiti sumagmamano a naipangpangruna a pigura a nairaman iti panagrang-ay ti ChatGPT ken dagiti kapada a proyekto:

Sam Altman
Ni Sam Altman ti CEO ti OpenAI ken addaan iti kritikal nga akem iti estratehiko a sirmata ken panangidaulo ti organisasion.
Greg Brockman
Agserserbi ni Greg Brockman kas CTO ti OpenAI. Isu ket addaan iti kangrunaan nga akem iti panangiturong kadagiti teknikal nga aspeto ti panagrang-ay ti AI, a mairaman ti ChatGPT.
Ilya Sutskever
Ni Ilya Sutskever ti Chief Scientist iti OpenAI ken maysa a co-founder ti organisasion. Isu ket maysa nga impluensial a pigura iti tay-ak ti nauneg a panagsursuro ken aktibo a nairaman iti panagsukisok ken panagrang-ay.
Alec Radford
Ni Alec Radford ket maysa a co-founder ken dati a Head of Research iti OpenAI. Isu ket nakatulong iti panagrang-ay ti serye ti GPT a modelo, a mairaman ti ChatGPT.
Tom Brown
Ni Tom Brown ket maysa a sientista ti panagsukisok idiay OpenAI ken nakatulong iti panagrang-ay dagiti modelo ti GPT.
Dario Amodei
Ni Dario Amodei ket maysa a kangrunaan a managsirarak iti OpenAI ken nairaman kadagiti etikal ken kinatalged a konsiderasion iti panagrang-ay ti AI.
Pammaneknek

Kuna dagiti tattao maipapan iti ChatGPT

Dagiti opinion ti publiko ken dagiti panagsasarita maipapan ti ChatGPT, ken dagiti pay kapada a modelo ti AI, ket nadumaduma unay a naibatay kadagiti banag a kas dagiti kabaelanna, dagiti aplikasion, ken dagiti etikal a konsiderasion. Adtoy ti sumagmamano a gagangay a punto nga inaramid dagiti tattao maipapan iti ChatGPT

Padasen ti ChatGPT voice chat Ita