Loading...
ChatGPT4.win
Free AI Writer for Business

ޗެޓްޖީޕީޓީ އަދި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ފޯ ޔޫއާރ ބިޒްނަސް

އޯޕަންއޭއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ އެއައި އިން ދުއްވާ ބަހުގެ މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިންޓަނެޓް ޓެކްސްޓްގެ ފުޅާ ކޯޕަސްއެއްގެ މައްޗަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާއިރު، އިންސާނީ ބަހާއި ވަރަށް ވައްތަރު ޓެކްސްޓް ރެސްޕޮންސްތައް ކްރާފްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ވަރސައިޓަލް މޮޑެލްގެ ސަބަބުން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ، ގިނަ މައުޟޫޢުތަކެއް ހިމެނޭ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ޚިޔާލީ ލިޔެފައިވާ ކޮމްޕޮޒިޝަންތައް ކްރާފްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

Free Airdrops, Share Up to $150k per Project iPhoneKer.com ޗެޓްޖީޕީޓީ ވޮއިސް ޗެޓް މިހާރު ޓްރައި ކޮށްލައްވާ

Free AI Writer for Business
އަހަރެމެން އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އާއި އެކު ވިޔަފާރި ސްމާޓް ކޮށްލަމެވެ

ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

އޯޕަންއޭއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ބަހުގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ޓެކްސްޓް އަށް ބިނާކޮށް ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ގުދުރަތީ ބަހުގެ ޖަވާބުތައް އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދަށް ޚިދުމަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ އިންސާނީ ބަސް ވިސްނައި މާނަކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ނެޗުރަލް ލޭންގުއޭޖް ޕްރޮސެސިން (އެންއެލްޕީ) ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ފުޅާ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާ ކަމެކެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީން ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ ހައިލައިޓްސް:

ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓް އިތުރުކުރުން
ޔޫޒަރ އެންގޭޖްމަންޓް ރަނގަޅުވުން
އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
މަލްޓިލިންގުއަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓުންނެވެ
ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް ރަނގަޅުކުރުން
ވިޔަފާރި ކުރިއެރުން
ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުން
އީ-ކޮމާސް އެވެ
ޑޭޓާ އެނަލިސިސް
ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓެމްޕްލޭޓްތަކެވެ

Our Excellent AI Solutions for Your Business

ޗެޓްޖީޕީޓީގެ އެޕްލިކޭޝަންގެ ޕްރައިމަރީ ޑޮމެއިންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޑޮމެއިން އަކީ ޗެޓްބޮޓްގެ ދާއިރާއިން ކަމަށާއި، ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އޮޓޮމެޓިކްކޮށް، ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި، ޔޫޒަރުންނާ އެކު އިތުރަށް ފްލޫޑް އެކްސްޗޭންޖް ކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ބޭނުންތެރިކަން އެންއެލްޕީގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފުޅާވެ، ޓެކްސްޓް ޚުލާޞާކުރުމާއި، ބަސް ތަރުޖަމާކުރުމާއި، ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުން ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު ޗެޓްޖީޕީޓީ ވޮއިސް ޗެޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ

Free AI Writer for Business
އިކޯލޮޖިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިބާ އިކޯލޮޖިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ޖަރާސީމުތަކާއި އެ ޖަރާސީމުތަކުގެ މާހައުލާ އޮންނަ ގުޅުމާއި، މިދެންނެވި ދެ ބާވަތުގެ ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް އަސަރުކުރާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރާނެ އެވެ. ތިބާގެ މަސައްކަތުގައި ފީލްޑް ސްޓަޑީޒް، ލެބޯޓްރީ އެކްސްޕެރިމެންޓް ނުވަތަ ތިއަރީ މޮޑެލްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. އަމާޒަކީ، ބަޔޯޑައިވަރސިޓީއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭ ގޮތަށް ޙިއްޞާ ކުރުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުރަކަތަކަށް ކުރާ އަސަރު ދިރާސާކުރާ ދިރާސާއެއް ފަރުމާކުރަން ޖެހެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ކައުންސެލަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިބާ ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ކައުންސެލަރެއްގެ ގޮތުގައި، އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: އަހަރެންގެ ޑިޕްރެޝަންގެ އަލާމާތްތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ މީހަކު ބޭނުންވެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
މަޝްހޫރު ސައިންސްގެ ލިޔުންތައް ލިޔުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ވެލާތަކާ ބެހޭގޮތުން ސައިންސްގެ މަޝްހޫރު ލިޔުމެއް ލިޔުއްވައިގެން އަޅުގަނޑަށް މި މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޖަނަވާރު ރަނގަޅަށް ވިސްނޭނެ ގޮތަކަށް.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ސްކްރީން ރައިޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ކަލޭ ސްކްރީން ރައިޓަރަކަށް ވާށެވެ. ފީޗާ ލެންގް ފިލްމު ނުވަތަ ވެބް ސީރީޒްތަކަށް ބެލުންތެރިން ޝައުގުވެރިވާނެ ފަދަ ޝައުގުވެރި އަދި އުފެއްދުންތެރި ސްކްރިޕްޓްތައް ތަރައްގީ ކުރާނެ އެވެ. ޝައުގުވެރި ކެރެކްޓަރުތަކާއި، ވާހަކައިގެ ސެޓިންގް، ކެރެކްޓަރުންގެ މެދުގައި ޑައިލޮގް ފަދަ ކަންކަން ހޯދައިގެން ފަށާށެވެ. އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޕެރިހުގައި ސެޓްކޮށްފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ޑްރާމާ ފިލްމެއް ލިޔަން.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ

އިތުރު ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓެމްޕްލޭޓްތައް އުފާކުރަން

ދަތުގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިބާ ދަތުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ރޯލުން ކުޅެން، އަހަރެންގެ އެދުމަކީ: އަހަރެން ފިނި ކާނާއަށް އަހަރެންގެ ނާޒުކުކަމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތިޔަބޭފުޅުން ތަހުގީގު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ހަގީގަތް ހާމަކޮށް، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ޕޮޓެންޝަލް ކޮންޓެންޝިއަސް މައުޟޫއުތަކަށް ފުންމާލާނެއެވެ. ތިބާގެ ސަމާލުކަން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި، ކޯޕަރޭޓް މަލްފީސަންސް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އަމާޒަކީ ގޯސް އަމަލުތައް ބޭޒާރުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން ކުރިއެރުވުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ ޓެކްސްޓައިލް އިންޑަސްޓްރީގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކަންކަމުގެ ތަހުގީގެއް ރޭވުން.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ރެގިއުލާ އެކްސްޕްރެޝަން ޖަނަރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ރެގިއުލަރ އެކްސްޕްރެޝަން ޖެނެރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް، އަޅުގަނޑުގެ ސިފައާއި ޝަރުޠުތަކުން އެއާ ގުޅޭ ރެގިއުލާ އެކްސްޕްރެޝަންތައް އުފެއްދުމަށެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ސިފަ: އީމެއިލް ވެރިފިކޭޝަން.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން، ހަމައެކަނި އިތުރު ޒީނަތްތެރިކަމެއް ނުވަތަ ސަޕްލިމެންޓެއް ނެތި އަސްލު ލިޔުން ތަރުޖަމާކޮށްގެން. ތިރީގައިވާ ކޮންޓެންޓް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން: މިއަދު މޫސުން ވަރަށް ރަނގަޅު.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކްލައިމެޓޮލޮޖިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ދުނިޔޭގެ ޖައްވާއި ކަނޑުތަކާއި ބިމުގެ ސަރަހައްދުތައް މުއާމަލާތްކުރާ ގޮތް ދިރާސާކޮށް، ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް މޫސުމުގެ އުސޫލުތައް ތަހުލީލު ކުރާނެ އެވެ. ތިބާގެ މަސައްކަތުގައި ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރުތައް މާނަކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރުތައް މާނަކުރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮމްޕްލެކްސް ކްލައިމެޓް ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަށް ޙިއްޞާ ކުރުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ގްރީންހައުސް ގޭސް ދޫކުރުން އިތުރުވުމުން ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ކުރާ އަސަރުތައް މޮޑެލް ކުރަން.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ކާބޯތަކެތީގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކެއުންތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ސަގާފަތްތަކާއި، ކެއުމުގެ ޓްރެންޑްތަކުގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލެވޭނެ އެވެ. ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ރިވިއުތައް ކަވަރުކޮށް، ޝެފުން ޕްރޮފައިލްކޮށް، ނުވަތަ ކާނާގެ އިޖުތިމާއީ ސަގާފީ މުހިންމުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެވިދާނެ އެވެ. އަމާޒަކީ ކިޔުންތެރިންގެ ތާފަނާ އަލިކޮށްދީ ޓޭންޓަލައިޒް ކުރުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ ގަސްގަހާގެހިން ތައްޔާރުކުރާ ކެއުންތަކުގެ ކުރިއެރުން ހޯދާ ލިޔުމެއް ލިޔަން ބޭނުންވާތީއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
އިޝްތިހާރު ކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އިޝްތިހާރު ކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން، ތިމާ ބޭނުންވާ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކެމްޕޭނެއް އުފައްދާނެ. ޓާގެޓް އޮޑިއެންސް ހޮވައި، މުހިއްމު މެސެޖުތަކާއި ޝިއާރުތައް ތައްޔާރުކޮށް، ޕްރޮމޯޝަނަލް މީޑިއާ ޗެނަލްތައް ހޮވައި، ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނިންމާނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޕޯސަލް ރިކުއެސްޓަކީ: 18-30 އަހަރުގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާ އެނާޖީ ޑްރިންކެއްގެ އެޑް ކެމްޕޭނެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ޕްލޭ ނޮވެލިސްޓް

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ނޮވެލިސްޓެއްގެ ރޯލު ކުޅެން. ކިޔުންތެރިން ގިނަ ދުވަހު ޝާމިލުކޮށް ބެހެއްޓޭނެ އުފެއްދުންތެރި އަދި ޝައުގުވެރި ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދޭނެ އެވެ. ފެންޓަސީ، ރޮމޭންސް، ތާރީޚީ ފިކްޝަން ފަދަ ކޮންމެ ޖޯންރާއެއް ވެސް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ - އެކަމަކު ތިބާގެ އަމާޒަކީ މޮޅު ޕްލޮޓެއް، ކޮމްޕްލިޝިން ކެރެކްޓަރުތަކާއި، ހީވެސް ނުކުރާ ކްލައިމެކްސް އެއް އެކުލެވޭ އެއްޗެއް ލިޔުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސެޓްކޮށްފައިވާ ސައިންސް ފިކްޝަން ނޮވެލްއެއް ލިޔަން މިއުޅެނީ

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ފިލްމީ ކްރިޓިކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިޔައީ ފިލްމީ ކްރިޓިކަކަށް ވާށެވެ. ފިލްމެއް ބަލައި ސާފުކޮށް ކޮމެންޓްކޮށް، ޕްލޮޓާއި، އެކްޓިންއާއި، ސިނަމެޓޮގްރަފީއާއި، ޑައިރެކްޝަންއާއި، މިއުޒިކާއި، ފަދަ ކަންކަމުގައި ޕޮޒިޓިވް އަދި ނެގެޓިވް ފީޑްބެކް ދޭން ޖެހޭނެއެވެ .

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފިލްމް މެކެރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފިލްމު އުފައްދާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން. ހަގީގީ ދުނިޔޭގެ މައުޟޫއުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފޭސްޓިނޭޓިވް ނެރެޓިވްސް އުފައްދާނެ އެވެ. ތިބާގެ ފޯކަސް ވެދާނެ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި، ތާރީޚީ ހާދިސާތަކާއި، ގުދުރަތީ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބަޔޮގްރަފީތަކަށް - އެކަމަކު އަމާޒަކީ ފުން، ތައުލީމީ، އަދި ޝައުގުވެރި ނަޒަރިއްޔާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އައްސޭރިފަށުގެ މުޖުތަމަޢުތަކަށް ކުރާ އަސަރުތަކަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއްގެ ކޮންސެޕްޓެއް ޑިޒައިން ކުރަންޖެހެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ޓްރެވަލް ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ޓްރެވަލް ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެނެޓްގެ ރީތިކަމާއި، ތަފާތުކަމާއި، ކޮމްޕްލެކްސިޓީ ހިއްސާކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ތަންތަނާއި، މީހުންނާއި، ސަގާފަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔުއްވާނެއެވެ. ތިބާގެ މަސައްކަތުގައި ޑެސްޓިނޭޝަން ގައިޑްސް، ޓްރެވަލް ޓިޕްސް ނުވަތަ ލޯކަލް އާދަކާދަތަކާއި ތާރީޚަށް ފުންކޮށް ފީނުން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަމާޒަކީ ކިޔުންތެރިންނަށް ދުނިޔެއާ ބެހޭ ގޮތުން އިންސްޕަޔަރކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ މަދު ދިރާސާތަކެއް ކުރެވޭ ސަރަހައްދަކަށް ތަފްސީލީ ޓްރެވަލް ގައިޑެއް ލިޔަން ޖެހުމެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޢަމަލުކުރުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ރޯލު ކުޅެން. މާޒީގެ ސަގާފީ، އިގްތިސާދީ، ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް ތަހުލީލުކޮށް، ޕްރައިމަރީ ސޯސްތަކުން ޑޭޓާ އެއްކޮށް، އެކި ތާރީޚީ ދުވަސްވަރު ހިނގި ކަންކަމާ ބެހޭ ނަޒަރިއްޔާތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ: 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު ލަންޑަނުގައި ހިނގި ލޭބަރ ސްޓްރައިކްތަކުގެ ހަގީގަތްތައް ހާމަކުރުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ލަވަ ރެކޮމެންޑޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރާށެވެ

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ލަވަ ރެކޮމެންޑޭޓަރަކަށް ވާން. މިވަގުތު ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާގައި އެންމެ މަގުބޫލު، ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާ، އަދި އަންހެން ކުދިން ކިޔާ ލަވައެއް އަޅުގަނޑަށް ރެކޮމެންޑް ކޮށްދެއްވާށެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ޝެފްގެ ގޮތުގައި ސާރވް ކުރާށެވެ

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ކަލޭ އަހަރެންގެ ޕާސަނަލް ޝެފްއަކަށް ވާން. އަހަރެންގެ ކެއުމަށް އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި އެލާޖީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދީ، އަހަރެންނަށް ޓްރައިކޮށްލަން ރެސިޕީތައް ލަފާ ދެއްވާނަމެވެ. ތިބާ ޖަވާބު ދޭންވާނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ރެކޮމެންޑް ކޮށްފައިވާ ރެސިޕީތަކާއެކު އަދި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކުން ނޫން، ބަޔާންތައް ނުލިޔެ، އަހަރެންގެ ޕްލީޒަކީ: އަހަރެން ވީގަން އަދި އަހަރެން ހޯދަނީ ހެލްތީ ޑިނަރ އައިޑިއާސް އެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިބާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހަކަށް ވާން. އާންމުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް، ގޮންޖެހުން ބޮޑު އަދި ޝައުގުވެރި ޕްރެޒެންޓޭޝަން މެޓީރިއަލް އުފައްދައި، އެކަށީގެންވާ ޑިކްޝަން އަދި އިންޓޮނޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ސްޕީޗް ދިނުމަށް ޕްރެކްޓިސްކޮށް، ބޮޑީ ލެންގުއޭޖް ދިރާސާކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ސަމާލުކަން ހޯދާނެ ގޮތްތައް ތަރައްގީ ކުރާނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ: ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރަކަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ކުއަންޓަމް ފިޒިސިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިބާ ކުއަންޓަމް ފިޒިސިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ތިބާ ޕާރޓިކަލްތަކުގެ ސުލޫކު އެންމެ ކުދި ސްކޭލްތަކުގައި ތަހުގީގު ކުރާއިރު، އެތަނުގައި ކްލާސިކަލް ފިޒިކްސް މިހާރު ނުހިނގާނެއެވެ. ތިބާގެ މަސައްކަތުގައި ތިއަރީ ޕްރިޑިކްޝަންތަކާއި، އެކްސްޕެރިމެންޓަލް ޑިޒައިން ނުވަތަ ކުއަންޓަމް ފީނޯމަންސް މާނަކުރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަމާޒަކީ ކުއަންޓަމް ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭ މިންވަރު ފުންކޮށްލުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: މަޢުލޫމާތު ޓްރާންސްފާއަށް ކުއަންޓަމް އެންޓަންގްމަންޓް އިމްޕްލިކޭޝަންސްގެ އިންޓަޕްރިޓޭޝަނެއް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ކަރުދާސް ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިބާ މަޒުމޫނު ލިޔުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ދީފައިވާ މައުޟޫޢެއް ދިރާސާކޮށް، ތީސީސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް އެކުލަވާލައި، މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ އަދި ޝައުޤުވެރިވާ ފަދަ ޤަބޫލުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް އުފައްދަން ޖެހޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ: ތިމާވެއްޓުގައި ޕްލާސްޓިކް ކުނި މަދުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ގަބޫލުކޮށްދޭ މަޒުމޫނެއް ލިޔުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާށެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މީހެކެވެ

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތަފާތު އުމުރުފުރާތަކަށް ޚިޔާލީ އަދި މަޖާ ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދޭނެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މީހަކަށް ވާން. އަހަރެންގެ އެދުމަކީ: އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ބޮޑެތި މީހުންނަށް ކެތްތެރިކަމާ ބެހޭ މަޖާ ވާހަކައެކެވެ

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ނަފްސާނީ މާހިރެއްގެ ގޮތުގައި އަމަލުކުރުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއްގެ ރޯލު ކުޅެން. އަހަރެންގެ މައްސަލަތައް ކިޔައިދޭނަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ: ރުޅި އަންނަން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ފައިނޭންޝަލް ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މާލީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ތިބާގެ ދައުރަކީ ތިބާގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ފައިނޭންސް އާއި އިކޮނޮމިކްސްގެ ކޮމްޕްލެކްސް ދުނިޔެ ޑިމިސްޓިފައި ކުރުމެވެ. ސްޓޮކް މާކެޓްގެ ޓްރެންޑްތައް ކަވަރުކޮށް، ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިން ޕްރޮފައިލްކޮށް، ނުވަތަ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތައް ތަހުލީލު ކުރެވިދާނެ އެވެ. އަމާޒަކީ ސާފު، ވިސްނުންތޫނު، އަދި ވަގުތުން މާލީ ޚަބަރުތަކާއި ތަހުލީލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ، ފަހަކަށް އައިސް ފެޑެރަލް ރިޒާވްގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ އަސަރު ތަޙުލީލުކޮށް ލިޔުމެއް ލިޔަން ބޭނުންވާތީ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ޑްރާމާ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން. ލަވަތަކަށް ޖަޒުބާތީ ގޮތުން ގުގުމާލާ އަދި ރިތްމިކަލީ އެންގޭޖިން ލިރިކްސް ތައްޔާރު ކުރާނެ އެވެ. ތިބާގެ ކޮމްޕޮޒިޝަންތަކުގައި ޕޮޕް އަދި ރޮކް އިން ފެށިގެން ކަންޓްރީ އަދި އާރް އެންޑް ބީ އާއި ހަމައަށް ޖޯންރާތައް ހިމެނިދާނެ އެވެ. އަމާޒަކީ ޝައުގުވެރި ވާހަކައެއް ކިޔައިދީ، ފުން ޖަޒުބާތުތަކެއް އުފެއްދުމާއި، މިއުޒިކަލް ރާގާއި އެކު ދައުރުވާ ލަވަތަކެއް ލިޔުމެވެ. އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: ގެއްލިފައިވާ ލޯތްބާ ބެހޭ ގޮތުން ހިތްދަތި ގައުމީ ލަވައެއް ލިޔަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ހިސާބު ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ހިސާބު ޓީޗަރެއްގެ ރޯލު ކުޅެން. އަޅުގަނޑު ހިސާބުގެ ބައެއް އިކުއެޝަން ނުވަތަ ކޮންސެޕްޓްތައް ފޯރުކޮށްދޭނަން އަދި ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަކީ އެކަންކަން ވިސްނޭ ލަފުޒުތަކެއްގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެވެ: ޕްރޮބަބިލިޓީ ކިޔައިދީ، އެއީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ކޮމިކް ފޮތް ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ކޮމިކް ފޮތް ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން. ސުޕަހީރޯސް، ފެންޓަސީ، ސައި-ފައި، ހޮރޯރ އަދި އެހެނިހެން ޖޯންރާތައް ފަދަ އެކި ޖޯންރާތަކަށް ފުޅާވެދާނެ ކޮމިކް ފޮތްތަކަށް ގްރިޕިންގ ނެރެޓިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރާނެއެވެ. އަމާޒަކީ ވިޝުއަލް ސްޓޯރީ ޓެލިންގެ ތަފާތު ކަންތައްތަކަށް ވިސްނައިގެން ޝައުގުވެރި ސްޓޯރީލައިނަކާއި، ކޮމްޕްލިޝިން ޑައިލޮގެއް، އަދި ވަރުގަދަ ކެރެކްޓަރުން ލިޔުމެވެ. އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޑިސްޓޯޕީއަން މުސްތަގުބަލެއްގައި ދިރިއުޅޭ އާ ސުޕަހީރޯއަކަށް އޮރިޖިން ސްޓޯރީއެއް ޕްލޮޓް ކުރަން.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ސްޕޯޓްސް ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކުޅިވަރުގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. އިވެންޓްތައް ކަވަރުކޮށް، އެތުލީޓުން ޕްރޮފައިލްކޮށް، އެކި ކުޅިވަރުތަކުގެ ޑައިނަމިކްސް އަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލެވޭނެ އެވެ. ތިބާގެ ފޯކަސް ފުޓްބޯޅަ އާއި ބާސްކެޓްބޯޅައިން ފެށިގެން ޓެނިސް އަދި އެތުލެޓިކްސް އާއި ހަމައަށް ކޮންމެ ކުޅިވަރަކަށް ވެސް ފޯކަސް ކުރެވިދާނެ އެވެ. އަމާޒަކީ ޝައުގުވެރި އަދި ވިސްނުންތޫނު ކުޅިވަރު ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އަންހެން ފުޓްބޯޅައިގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަރިއެއްގެ ޕްރޮފައިލް ލިޔަން.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ކާރު މެކޭނިކެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކާރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހައްލަށް ގާތްވާން، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ: އިންޖީނު ތެޅިގަތުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ލީގަލް އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ކަލޭ އަހަރެންގެ ގާނޫނީ ލަފާދޭ މީހަކަށް ވާން. އަޅުގަނޑު ޤާނޫނީ ޙާލަތެއް ބަޔާންކޮށް، އެކަމާ ކުރިމަތިލާންވީ ގޮތުގެ ނަސޭހަތް ދެއްވާނަން. ޖަވާބު ދޭންވާނީ ހަމައެކަނި ތިމާގެ ހުށަހެޅުމާއެކު އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކުން ނޫނެވެ. ބަޔާންތައް ނުލިޔާށެވެ. އަހަރެންގެ އާދޭހަކީ: އަހަރެން ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޖެހިގެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
އެކަޑަމިޝަން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ތިޔައީ އެކަޑަމިޝަނަކަށް ވާށެވެ. ތިމާ އިޚްތިޔާރުކުރާ މައުޟޫޢެއް ދިރާސާކޮށް، ހޯދުންތައް ޑިސެޓް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ސިފައިގައި ހުށަހެޅުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. ތިބާގެ މަސައްކަތަކީ އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރުތައް ދެނެގަނެ، ރަނގަޅަށް ސްޓްރަކްޗަރޑް ގޮތެއްގައި މެޓީރިއަލް އިންތިޒާމުކޮށް، ސައިޓޭޝަންތަކާއެކު ޞައްޙަކޮށް ލިޔެކިޔުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: 18-25 އަހަރުގެ ކޮލެޖް ދަރިވަރުންނަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ޒަމާނީ ޓްރެންޑްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުމެއް ލިޔުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ނިއުޓްރިޝަނިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާށެވެ

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ނިއުޓްރިޝަނިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ، ކޮންމެ ސަރވިންގ އެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 500 ކެލޮރީ ހިމެނޭ އަދި ގްލައިސެމިކް އިންޑެކްސް ދަށް ވެޖެޓޭރިއަން ރެސިޕީއެއް އުފެއްދުމަށް. ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ކްލާސިކަލް މިއުޒިކްގެ ކޮމްޕޯސަރެވެ

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ކްލާސިކަލް މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރެއްގެ ރޯލު ކުޅެން. ހޮވާލެވޭ އާލާތަކަށް ނުވަތަ އޯކޭސްޓްރާއަކަށް އަސްލު މިއުޒިކަލް ކޮމްޕޮޒިޝަނެއް އެކުލަވާލައި، އެ އަޑުގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ހާމަކޮށްދޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ: ސަގާފީ އަދި ޒަމާނީ ފަންނީ އުނިއިތުރުތައް އެއްކޮށްލާފައިވާ ޕިއާނޯ ޕިސްއެއް އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
އެސްޓްރޯފިޒިސިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތިޔަބޭފުޅުން އެސްޓްރޯފިޒިސިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ކަޅުވަޅިތަކުން ފެށިގެން ބޮޑު ގޮވުމާ ހަމައަށް ކައުނުގެ އެންމެ ފުން ސިއްރުތަކާ ބެހޭ ނަޒަރިއްޔާތައް ތަރައްގީ ކުރާނެ އެވެ. ތިބާގެ މަސައްކަތުގައި ތިއަރީ މޮޑެލިންގ، ޑޭޓާ އެނަލިސިސް ނުވަތަ އެކްސްޕެރިމެންޓަލް ޑިޒައިން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަމާޒަކީ ކޮސްމޮސްއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭ މިންވަރު ފުޅާކުރުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ގެލެކްސީ އުފެދުމުގައި ޑާކް މެޓަރގެ އަސަރު ބަޔާންކުރާ ތިއަރީއެއް ހުށަހަޅަން.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ
ޖެނެޓިސިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޖެނެޓިސިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ތިބާ ހަރަކާތްތެރިވާށެވެ. ދިރޭ ޖަރާސީމުތަކުގައި ވާރުތަވުމާއި ތަފާތުވުމުގައި ޖީންތަކުގެ ދައުރު ދިރާސާ ކުރާނެއެވެ. ތިބާގެ މަސައްކަތުގައި ލެބޯޓްރީ ރިސާޗް، ޑޭޓާ އެނަލިސިސް، ނުވަތަ ޖެނެޓިކް ތެރަޕީތައް ތަރައްގީކުރުން ހިމެނިދާނެ އެވެ. އަމާޒަކީ މޮލިކިއުލަރ ލެވެލްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީތައް ހާމަކުރުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ އެދުމަކީ: ވިރާސީ ބައްޔަކަށް ޒިންމާވާ ޖީންތައް ދެނެގަތުމަށް ގޮތެއް އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ.

މި ޕްރޮމްޕްޓް ޓްރައި ކޮށްލައްވާށެވެ

ކީއްވެ ޚިޔާރުކުރަންވީ ChatGPT4.win

އަޅުގަނޑުމެން މި ފޯރުކޮށްދެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ޗެޓްޖީޕީޓީ ސޮލިއުޝަންތައް އަބަދަށްޓަކައި ހިލޭ

ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުން ކުރުމަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ވަރސެޓިލިޓީ އެވެ
24/7 ލިބޭނެ
ސްކޭލަބިލިޓީ
މަލްޓިލިންގުއަލް ކެޕޭސިޓީސް
ޑޭޓާ ޑްރައިވަން އިންސައިޓްސް
އެއްގޮތެއްގއި ދެމިހުރުން
އަވަސް ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތުތަކެވެ
މެދުނުކެނޑި އުނގެނުން
ވޯކްލޯޑް ދަށްވެއްޖެއެވެ
ޚަރަދު ކުޑައެވެ

9,999+

އުފާވެރި ޔޫޒަރުން

9,999+

ސެޝަންތައް

ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޭސް ސްޓަޑީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހުގެ ޗެޓްޖީޕީޓީ އަދި އެއައި ކޭސް ސްޓަޑީސް ހޯދުން

މަޝްހޫރު ޗެޓްޖީޕީޓީ އެފްއޭކިއުސް

ކުރު ސުވާލުތަކުގެ ޒަރީއާއިން ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ވިސްނާށެވެ

ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ އޯޕަންއޭއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ވާހަކަ ދައްކާ އެއައި މޮޑެލްއެކެވެ. މިއީ އިންސާނާ ފަދަ ޓެކްސްޓެއް ވިސްނައި އުފެއްދުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުން، ޗެޓްބޮޓްތަކާއި ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެކެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ ހިންގަނީ ޓްރާންސްފޯމަރެއްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ޑީޕް ލާނިން އަރކިޓެކްޗާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ޓެކްސްޓްގެ ބޮޑު ޑޭޓާސެޓެއްގައި ޕްރީ ޓްރެއިންޑްކޮށް، ވަކި މަސައްކަތަކަށް ފައިން ޓިއުންކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ޓެކްސްޓް އިންޕުޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުން، އޭގެ ތަމްރީނުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެކްސްޓް ރެސްޕޮންސްތައް އުފައްދައެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީގައި ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓާއި ކޮންޓެންޓް ޖެނެރޭޝަން އިން ފެށިގެން ބަސް ތަރުޖަމާކުރުމާއި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ހަމައަށް ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ އޮޕަން ސޯސް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އޯޕަންއޭއައި އިން މޮޑެލް އަށް އެކްސެސް ފޯރުކޮށްދެނީ އެޕީއައި އެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އޯޕަންއޭއައި އިން ވަނީ ކޮންޓެންޓް ފިލްޓަރިންގ ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލުން ހުރި ނުވަތަ އެއްފަރާތްވާ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޒިންމާދާރު އަދި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

އޯޕަންއޭ އެޕީއައި ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާގެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ އިންޓަގްރޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. އޮޕަންއޭއައި އިން އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން އާއި ރިސޯސްތައް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީގައި ޓޯކަން ލިމިޓެއް އޮންނައިރު، އެޕީއައި ކޯލެއްގައި ހުންނަ ޖުމްލަ ޓޯކަންތަކުގެ ސަބަބުން ޚަރަދާއި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތަށް އަސަރު ފޯރާފާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ޖީޕީޓީ-3.5-ޓާބޯގެ މެކްސިމަމް ލިމިޓަކީ 4096 ޓޯކަން އެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް އެތައް ބަހަކުން ޓެކްސްޓް ވިސްނި އުފައްދާލެވޭތީ، މަލްޓިލިންގުއަލް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެކެވެ.

އޯޕަންއޭއައި އިން ޗެޓްޖީޕީޓީ އަށް ހިލޭ އެކްސެސް ލިބޭއިރު، އިތުރު ފައިދާތަކާއެކު ޕޭޑް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ވެސް ލިބެ އެވެ. ލިބޭނެ ގޮތާއި އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތްތައް ތަފާތުވެދާނެއެވެ.

އާދެ، އޯޕަންއޭއައި އިން ޗެޓްޖީޕީޓީ ފައިން ޓިއުނިންގ އަށް ހުއްދަދެއެވެ. މާނައަކީ ތިމާގެ ވަކި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށާއި ޑޮމެއިންތަކަށް ކަސްޓަމައިޒްކޮށްގެން ޓެއިލަރޑް ޓާސްކްތަކުގައި އޭގެ ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ގުދުރަތީ ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އޮޕްޓިމައިޒް ކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، ޗެޓްބޮޓްތަކާއި ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓުންނަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ގުޅޭނެ އެވެ. މިއީ އާންމު ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާ ބަހުގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ޖީޕީޓީ-3 އާ އަޅާބަލާއިރު ޗެޓް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް މާ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އަދި ގިނަ ފަހަރަށް ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެކެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ ހެލްތްކެއާގައި ޕޭޝަންޓް އެންގޭޖްމަންޓާއި، މެޑިކަލް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، އެޕޮއިންޓްމަންޓް ޝެޑިއުލްކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ ބަލިމީހުންގެ ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކޮށްދީ، އިދާރީ ޕްރޮސެސްތައް ސްޓްރީމްލައިން ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީން އީ-ކޮމާސް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ޕާސަނަލައިޒްޑް ޕްރޮޑަކްޓް ރެކޮމެންޑޭޝަން ދިނުމާއި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ސުވާލު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި، އޯޑަރ ޓްރެކިންގ އަދި ރިޓަރންސް އަށް ސަޕޯޓް ދިނުމެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީން ތަޢުލީމަށް އެހީތެރިވެދެވޭނީ ޓިއުޝަން ދިނުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި، ދިރާސާތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެއީ ޕާސަނަލައިޒްޑް ލާރނިންގ އަށް އަގުހުރި ވަސީލަތަކަށް ވެދާނެއެވެ.

އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބެލުންތަކުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުން ހުރި ނުވަތަ އެއްފަރާތްވެފައިވާ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުން ހުއްޓުވުމާއި، ޕްރައިވެސީއަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޓޯކަން ލިމިޓްގެ ސަބަބުން މޮޑެލްގެ ދިގު ޓެކްސްޓް އިންޕުޓްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަމަށް އަސަރުކުރެއެވެ. ވާހަކައެއް ޓޯކަން ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، ލިޔުމުގެ ބައެއް ބައިތައް ކަނޑާލަން ނުވަތަ ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކޮންޓެކްސްޓަށް އަސަރު ފޯރާފާނެ ކަމަށެވެ.

ހެލްތްކެއާ، އީ-ކޮމާސް، ފައިނޭންސް، ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓް، އެޑިއުކޭޝަން، އަދި ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޝަން ފަދަ ގިނަ ސިނާއަތްތަކަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ސިނާއަތްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ އޮޕަން ސޯސް އެއްޗެއް ނޫން ނަމަވެސް އޯޕަންއޭއައި އިން އެކްސެސް ފޯރުކޮށްދޭ އެޕީއައި މެދުވެރިކޮށް ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އެމީހުންގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ހިދުމަތްތަކާ އިންޓަގްރޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީން ގާނޫނީ ދިރާސާތަކާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ތަހުލީލުކުރުމާއި، ކޮމްޕްލައިންސްއާ ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކުގައި އެހީތެރިވެދީ، ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އަގުހުރި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

އޯޕަންއޭއައި އިން ޗެޓްޖީޕީޓީ ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާއިރު، ގުދުރަތީ ބަސް ދެނެގަތުމާއި ޖެނެރޭޝަން އަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކާއި އާ ކަންތައްތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެ އެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ ސަޕޯޓް އިތުރުކޮށް، މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމެޓިކްކޮށް، މުއާމަލާތްތައް ސްޓްރީމްލައިންކޮށް، އާޚިރުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ވަޒީފާގެ ރަނގަޅުކަމާއި، ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިން މާކެޓިންގ ކޮޕީ، ޕްރޮޑަކްޓް ޑިސްކްރިޕްޝަން، އަދި އެހެނިހެން ކޮންޓެންޓް އުފައްދައި، ވިޔަފާރިތަކަށް ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އޯޕަންއޭ އެޕީއައި މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިއަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ އިންޓަގްރޭޓްކޮށް، ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓާއި، ޗެޓްބޮޓްތަކާއި، ކަސްޓަމަރުންނާ ކުރިމަތިލާ އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުންކުރުމަށް ކުރާ ހަރަދުތައް ތިބާގެ ބޭނުންކުރުމާއި ސަބްސްކްރިޕްޝަން ޕްލޭނަށް ބަލާފައި ތަފާތުވެދާނެ އެވެ. އޯޕަންއޭއައި އިން ހިލޭ އަދި ޕޭޑް އެކްސެސް އޮޕްޝަންސް ވެސް ލިބެ އެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނަމަވެސް ނާޒުކު ޑޭޓާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ޕްރައިވެސީ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން މުހިންމެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ވިޔަފާރިއަށް ފައިން ޓިއުންކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނަށް މާ ޕާސަނަލައިޒްޑް ތަޖުރިބާއެއް ފޯރުކޮށްދީ، ތިމާގެ ސިނާއަތާއި ބޭނުންތަކަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ޖަވާބުތަކުގެ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، ކަސްޓަމަރުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ގޯސްތަކާއި އޮޅުން ބޮޅުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އިންސާނީ އޯވަރސައިޓް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ލީޑް ޖެނެރޭޝަންގައި އެހީތެރިވެދެވޭނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ، ޕްރޮޑަކްޓްގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، އަދި ސޭލްސް ޕްރޮސެސް މެދުވެރިކޮށް ޔޫޒަރުންނަށް މަގުދައްކައިދީ، އެންމެ ފަހުން ކޮންވާޝަން ރޭޓް އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.

އީ-ކޮމާސް، ފައިނޭންސް، ހެލްތްކެއާ، އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ސިނާއަތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މުއާމަލާތްތައް ސްޓްރީމްލައިންކޮށް، ސަޕޯޓް ދިނުމާއި، ޕްރޮސެސްތައް އޮޓޮމެޓިކްކޮށްގެން ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ ތަންފީޒުކުރުމަށް އުނގެނުމުގެ ކަރވް ބިނާވެފައިވަނީ ތިބާގެ ވަކި ޔޫސް ކޭސްއަކާއި ޝަރުތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އޮޕަންއޭއައި އިން އިންޓަގްރޭޝަން އަށް އެހީތެރިވުމަށް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން އާއި ރިސޯސްތައް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

ރައްދުދޭ ވަގުތުތައް ތަފާތު ނަމަވެސް އާންމުކޮށް އަވަސްވެއެވެ. އެއީ ރިކުއެސްޓްގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީއާއި މޮޑެލްގެ ކޮންފިގްރޭޝަން އަށް ބަރޯސާވާ ކަންކަމެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅިގެން، އެމީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި، ޕާސަނަލައިޒްޑް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ކަސްޓަމަރުން ހިފެހެއްޓުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިން ކަސްޓަމަރުންގެ ގިނަ ސުވާލުތައް ރަނގަޅަށް ޙައްލުކުރެވޭތީ، ޗެޓް ޓްރެފިކް ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެކެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ޑޭޓާއިން ވިސްނުންތައް އުފެއްދުމާއި، ވިޔަފާރީގެ އެނަލިޓިކްސްއާ ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ، ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އަގުހުރި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޓެކްނިކަލް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ، އާންމު މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، ޓެކްނިކަލް ޕްރޮސެސްތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫޒަރުންނަށް މަގުދައްކައިދީގެންނެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ތިބާގެ މިހާރު ހުރި ޗެޓްބޮޓް ނުވަތަ ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓާ އިންޓަގްރޭޓްކޮށްގެން އެމީހުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، އިތުރަށް އިންޓަރެކްޓިވް އަދި އިންޓެލިޖެންޓް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީއަށް ވިސްނައި، ކަސްޓަމަރުންގެ ނާޒުކު މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭތޯ ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމަކީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔޫޒަރުންނަށް ޖާގަ ލިބޭ ގޮތަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ ކެޕޭސިޓީ ސްކޭލް ކުރެވޭއިރު، މިއީ ފުޅާ ކަސްޓަމަރ ބޭސްތަކާއި ޗެޓް ވޮލިއުމް ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެކެވެ.

އާދެ، ޗެޓްޖީޕީޓީން ކޮންޓެންޓް ކިއުރޭޓް ކުރެވޭނީ ޔޫޒަރުންނަށް ޕާސަނަލައިޒްޑް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ފޯރުކޮށްދީ، ޔޫޒަރ އެންގޭޖްމަންޓާއި ކޮންޓެންޓް ކޮންސިއުމަންޓް އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.

ވިޔަފާރިތަކަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އޮޕަންއޭއައި އިން ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން، ރިސޯސް، އަދި ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓީމެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީޕީޓީ އަދި އެއައި ތަޖުރިބާކާރު ޓީމް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުން

އޯޕަންއޭއައި އިން ޗެޓްޖީޕީޓީ އާއި ގުޅުންހުރި އެހެން އެއައި މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އަދި މެޝިން ލާނިންގެ ހުނަރުވެރި ދިރާސާވެރިންނާއި އިންޖިނިއަރުންނާއި ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ބައިވެރިވެ އެވެ. އޯޕަންއޭއައިގައި މުހިންމު ބައެއް ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޓީމެއް ހުއްޓެވެ. ޓީމް ކޮމްޕޮޒިޝަންތައް ތަރައްގީވެދާނެ ނަމަވެސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އާއި މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ތަރައްގީކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

Sam Altman
ސޭމް އޮލްޓްމަން އަކީ އޯޕަންއޭއައިގެ ސީއީއޯ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ވިޝަން އާއި ލީޑަޝިޕްގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބޭފުޅެކެވެ.
Greg Brockman
ގްރެގް ބްރޮކްމަން އަކީ އޯޕަންއޭއައިގެ ސީޓީއޯގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޗެޓްޖީޕީޓީ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއައި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޓެކްނިކަލް ކަންކަމަށް މަގުދައްކައިދިނުމުގައި އޭނާ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެ އެވެ.
Ilya Sutskever
އިލްޔާ ސުޓްސްކެވަރ އަކީ އޯޕަންއޭއައިގެ ޗީފް ސައިންޓިސްޓެއްގެ އިތުރުން އެ ޖަމިއްޔާގެ ކޯ ފައުންޑަރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ޑީޕް ލާނިންގެ ދާއިރާއިން ނުފޫޒުގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވެސް ހީވާގިކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
Alec Radford
އެލެކް ރެޑްފޯޑް އަކީ އޯޕަންއޭއައިގެ ކޯ ފައުންޑަރެއްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ހެޑް އޮފް ރިސާޗެކެވެ. ޗެޓްޖީޕީޓީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖީޕީޓީ ސީރީޒްގެ މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމުގައި އޭނާގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ.
Tom Brown
ޓޮމް ބްރައުން އަކީ އޯޕަންއޭއައިގެ ރިސާޗް ސައިންޓިސްޓެއް ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ޖީޕީޓީ މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމުގައި އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ.
Dario Amodei
ޑާރިއޯ އަމޯޑޭ އަކީ އޯޕަންއޭއައިގެ މުހިއްމު ދިރާސާވެރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ އެއައި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އެތިކަލް އަދި ސޭފްޓީ ކޮންސިޑިއުޝަންސްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ.
ހެކިބަސް

ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ބުނަނީ

ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރުން މިފަދަ އެއައި މޮޑެލްތައް ތަފާތުވަނީ އޭގެ ޤާބިލުކަމާއި، އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި، އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބެލުން ފަދަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މިއީ ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް އާންމު ނުކުތާތަކެކެވެ

ޗެޓްޖީޕީޓީ ވޮއިސް ޗެޓް މިހާރު ޓްރައި ކޮށްލައްވާ