Loading...
ChatGPT4.win
Free AI Writer for Business

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯆꯦꯠꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ꯫

ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ.ꯅꯥ ꯊꯧꯕꯥ ꯂꯣꯂꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯀꯣꯔꯄꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ​​ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯂꯒꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ, ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯏꯕꯥ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

Free Airdrops, Share Up to $150k per Project iPhoneKer.com ꯍꯧꯖꯤꯛ ChatGPT ꯚꯣꯏꯁ ꯆꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫

Free AI Writer for Business
ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ?

ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯑꯥꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯂꯣꯂꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯂꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯃꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯜ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤꯕꯥ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ (ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯜ.ꯄꯤ.) ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕꯥ ꯂꯃꯗꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯆꯜꯂꯤ꯫

ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡ:

ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ꯫
ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯇ꯫
ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ꯫
ꯃꯜꯇꯤꯂꯤꯉ꯭ꯒꯨꯑꯦꯜ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ꯫
ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡ꯫
ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯥ꯫
ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯂꯩꯕꯥ꯫
ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯁꯦꯝꯕꯥ꯫
ꯏ-ꯀꯝꯃꯔꯁ꯫
ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯇꯦꯃꯞꯂꯦꯠꯁꯤꯡ꯫

Our Excellent AI Solutions for Your Business

ChatGPTꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯗꯣꯃꯦꯏꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦꯇꯕꯣꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯃꯗꯥ ꯂꯩ, ꯃꯐꯃꯁꯤꯗꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯦꯗ ꯇꯧꯕꯗꯥ, ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯣꯏꯅꯥ ꯍꯪꯂꯀꯄꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯜ.ꯄꯤ.ꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯁꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯧꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯁꯣꯃꯥꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ, ꯂꯣꯜ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ChatGPT ꯚꯣꯏꯁ ꯆꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫

Free AI Writer for Business
ꯔꯦꯒꯨꯂꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯞꯔꯦꯁꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯔꯦꯒꯨꯂꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯞꯔꯦꯁꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁ꯭ꯛꯔꯤꯄꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯔꯦꯒꯨꯂꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯞꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯀꯄꯅꯤ: ꯏꯃꯦꯜ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯐꯨꯗ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯐꯨꯗ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯆꯥꯀꯁꯉꯁꯤꯡ, ꯐꯨꯗ ꯀꯂꯆꯔꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯂꯤꯅꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯔꯦꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯟꯇ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨꯁꯤꯡ, ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯆꯦꯐꯁꯤꯡ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ-ꯀꯂꯆꯔꯦꯂꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯃꯊꯤꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯥꯀꯆꯥ-ꯏꯊꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃꯥ ꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯀꯃꯤꯛ ꯕꯨꯛ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯀꯣꯃꯤꯛꯁ ꯕꯨꯛ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯁꯨꯄꯔꯍꯤꯔꯣ, ꯐꯦꯟꯁꯤ, ꯁꯥꯏ-ꯐꯥꯏ, ꯍꯣꯔꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯖꯤꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀꯣꯃꯤꯛꯁ ꯕꯨꯀꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯄꯤꯡ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯚꯤꯖꯨꯑꯦꯜ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯃꯁꯀꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯔꯒꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ, ꯇꯃꯊꯤꯔꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯦꯠꯄꯥ ꯆꯔꯤꯠꯔꯁꯤꯡ ꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯣꯄꯤꯌꯥꯟ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯁꯨꯄꯔꯍꯤꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯔꯤꯖꯣꯅꯦꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯗꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯂꯤꯔꯤꯀꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯀꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯀꯟꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯟꯗ.ꯕꯤ. ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯥ ꯂꯤꯕꯥ, ꯑꯊꯣꯏꯕꯥ ꯏꯃꯣꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯂꯤꯔꯤꯀꯁꯤꯡ ꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯊꯝꯃꯣꯌ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯥ ꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫

ꯍꯔꯥꯑꯣꯕꯥ ꯄꯣꯀꯍꯟꯅꯕꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ChatGPT ꯇꯦꯃꯞꯂꯦꯠꯁꯤꯡ꯫

ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯀꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯔ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯕꯥ ꯏꯅꯁ꯭ꯠꯔꯨꯃꯦꯟꯇ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯑꯣꯔꯀꯦꯁ꯭ꯠꯔꯥ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯌꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ: ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡ ꯄꯨꯅꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯄꯤꯌꯥꯅꯣ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯗꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ, ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯚꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯣꯃꯖꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯲꯰ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯂꯟꯗꯟꯗꯥ ꯂꯦꯕꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯥꯏꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯈꯉꯗꯣꯀꯄꯗꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯁ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯁ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯁ꯭ꯀꯦꯠꯕꯣꯂꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯇꯦꯅꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯊꯂꯦꯇꯤꯛꯁ ꯐꯥꯑꯣꯕꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠꯀꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯨꯇꯕꯣꯂꯗꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯅꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯦꯝ

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯅꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯐꯤꯆꯔ-ꯂꯦꯡꯗꯕꯥ ꯐꯤꯜꯃꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯋꯦꯕ ꯁꯤꯔꯤꯖꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯞꯇꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯑꯣꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯔꯤꯠꯔꯁꯤꯡ, ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯡ, ꯆꯔꯤꯠꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ ꯂꯥꯀꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯎ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯔꯤꯠꯔ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯂꯣꯏꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ - ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯣꯏꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯃꯗꯨꯅꯥ ꯊꯃꯒꯗꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯃꯨ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯄꯦꯔꯤꯁꯇꯥ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯤꯜꯃ ꯑꯃꯥ ꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯏꯅꯚꯦꯁ꯭ꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯏꯅꯚꯦꯁ꯭ꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤ ꯌꯣꯀꯈꯠꯅꯕꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯀꯝꯞꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯅꯁꯤꯌꯁ ꯍꯤꯔꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥ-ꯊꯨꯃꯖꯥ, ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯃꯥꯂꯐꯤꯁꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯅꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯅꯕꯥ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯑꯥꯏꯟꯅꯥ ꯌꯥꯗꯕꯥ ꯂꯦꯕꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯚꯦꯁ꯭ꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯤꯖꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯦꯔꯁꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯈꯉꯗꯣꯀꯄꯥ, ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯁꯦꯃꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯇꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯆꯍꯤ ꯱꯸-꯲꯵ꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯟꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃꯥ ꯏꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯀ꯭ꯕꯥꯟꯇꯝ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯀ꯭ꯕꯥꯟꯇꯝ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯃꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯤꯖꯤꯅꯒꯅꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ, ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀ꯭ꯕꯥꯟꯇꯝ ꯐꯤꯚꯃꯁꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯕꯥꯟꯇꯝ ꯔꯤꯑꯦꯂꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯦꯠꯁꯤꯂꯍꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀ꯭ꯕꯥꯟꯇꯝ ꯑꯦꯟꯇꯦꯡꯒꯂꯃꯦꯟꯇ ꯏꯝꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯄꯦꯇꯔꯅꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔ, ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯃꯒꯤ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯣꯃꯖꯤꯅꯕꯥ, ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯀꯃꯞꯂꯦꯛꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔꯗꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯀꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯔꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯗꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯕꯤꯒꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕꯥ, ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯞꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯗꯦꯁ꯭ꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯒꯥꯏꯗꯁꯤꯡ, ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯇꯤꯄꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯐꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯉꯍꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅꯥ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯃꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯃꯥ ꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯅꯣꯚꯦꯂꯔ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯅꯣꯚꯦꯂꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯄꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯑꯣꯍꯅꯒꯗꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯐꯦꯟꯁꯤ, ꯔꯣꯃꯥꯅꯟꯁ, ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯈꯅꯕꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ - ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯠ ꯑꯃꯥ, ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯗꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯛꯁ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯈꯔꯥ ꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯐꯤꯀꯁꯟ ꯅꯣꯚꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯏꯔꯛꯀꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯑꯦꯞꯔꯣꯆ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯏꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ: ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯇ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯗꯦ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯗꯦꯟꯇꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯗꯦꯟꯇꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯥꯟꯅꯍꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯌꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯀꯣꯜꯗ ꯐꯨꯗꯇꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯖꯤꯅꯦꯇꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯦꯔꯤꯗꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯁꯅꯗꯥ ꯖꯤꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ, ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯂꯦꯚꯦꯂꯗꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯞꯂꯦꯛꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯗꯣꯀꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯥꯌꯠꯕ ꯂꯧꯔꯤꯕꯥ ꯖꯤꯅꯁꯤꯡ ꯈꯉꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯤ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯀꯤ ꯀꯝꯞꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯗꯤꯃꯤꯁ꯭ꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯡ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯛꯂꯕꯥ ꯑꯣꯟꯠꯔꯞꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ, ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯥ ꯁꯦꯜ-ꯊꯨꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯔꯤꯖꯔꯕꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯥ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯆꯦꯐ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯆꯦꯐ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯇꯔꯤ ꯄꯁꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯈꯣꯌꯗꯥ ꯍꯥꯌꯒꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯩꯍꯥꯀꯄꯨ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕꯥ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯁꯤꯡ ꯁꯖꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯏꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤꯗꯤ: ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯚꯦꯒꯥꯅꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯀꯆꯥꯡ ꯐꯅꯥ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯕꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯄꯁꯟꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯁꯔꯕꯤꯁ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯈꯅꯒꯅꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯀꯅꯤ, ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯆꯦꯅꯦꯂꯁꯤꯡ ꯈꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡ ꯐꯪꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯂꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯁꯤꯅꯤ: ꯆꯍꯤ ꯱꯸-꯳꯰ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤꯕꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯉ꯭ꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯗꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ꯫

ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯄꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯇꯥꯔꯇꯦꯅꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯌꯖꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯑꯍꯂꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯌ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯁꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯥ ꯈꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯥ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯥ: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯐꯖꯔꯦ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯑꯣꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯑꯣꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯌꯥꯃꯗꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ-ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯀꯅꯤ, ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯦꯃꯒꯅꯤ, ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯣꯅꯦꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯣꯜ ꯇꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯌꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ: ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯖꯤꯛꯌꯨꯇꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯃꯒꯤ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯥ ꯑꯃꯒꯥ ꯑꯃꯒꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯐꯤꯜꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤꯡ, ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯗꯦꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯈꯉꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯀꯣꯔꯜ ꯔꯤꯐꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯞꯔꯦꯁꯅꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯃꯦꯊꯁ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯃꯦꯊꯁ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯛꯌꯨꯏꯌꯔ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯈꯔꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤ: ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ?

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯀꯥꯔꯒꯣ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯀꯥꯔꯒꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯕꯂꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯞꯔꯣꯆ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ: ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁꯣꯀꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯔꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯔꯤ ꯐꯤꯜꯃ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯤꯜꯃ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯇꯁꯦꯡꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯍꯤꯔꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯀꯁꯤꯡ, ꯃꯍꯧꯁꯥ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯕꯥꯏꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ - ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯕꯥ, ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯀꯣꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯇꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯑꯃꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯅ꯭ꯌꯨꯠꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯠꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲ꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯦꯖꯦꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯵꯰꯰ ꯌꯥꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯇꯥ ꯅꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯒꯗ꯭ꯔꯥ?

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯂꯁꯤꯡ ꯏꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯇꯥꯏꯒꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃꯥ ꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯁꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯑꯦꯁ꯭ꯠꯔꯣꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯑꯦꯁ꯭ꯠꯔꯣꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯕꯥ ꯃꯤꯁ꯭ꯠꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯀꯅꯤ, ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯍꯣꯂꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯕꯤꯒ ꯕꯦꯡ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ, ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯀꯣꯁ꯭ꯃꯣꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯀꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤꯕꯗꯤ: ꯑꯩꯅꯥ ꯒꯦꯂꯦꯛꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗꯥ ꯗꯥꯔꯛ ꯃꯦꯇꯔꯒꯤ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯋꯥꯔꯤꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯑꯄꯤꯕꯥ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯊꯤꯁꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯦꯖꯤꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯌꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ: ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯏꯕꯗꯥ ꯑꯩꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯏꯁꯩ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯏꯁꯩ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯥ, ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ, ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯥ ꯏꯁꯩ ꯁꯀꯄꯥ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯥ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫
ꯐꯤꯜꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯐꯤꯜꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯃꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯄ꯭ꯂꯠ, ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ, ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ, ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯕ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯌꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤꯗꯤ: ꯁꯥꯏ-ꯐꯥꯏ ꯃꯨꯚꯤ: ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯒꯤ ꯃꯦꯠꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ .

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯞꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯅꯒꯗꯒꯦ꯫ ChatGPT4.win

ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ChatGPT ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

ꯋꯥꯔꯁꯦꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ꯫
꯲꯴/꯷ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ꯫
ꯃꯜꯇꯤꯂꯤꯉ꯭ꯒꯨꯑꯦꯜ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ꯫
ꯗꯦꯇꯥ-ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯟ ꯏꯅꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ꯫
ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕ
ꯀꯨꯏꯛ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁ ꯇꯥꯏꯃꯁꯤꯡ꯫
ꯂꯦꯞꯇꯅꯥ ꯇꯝꯕꯥ꯫
ꯋꯥꯔꯀꯂꯣꯗ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ꯫
ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯕꯥ꯫

9,999+

ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡ꯫

9,999+

ꯁꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯥ꯫

ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ꯫

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ

ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯦꯐ.ꯑꯦ.ꯀ꯭ꯌꯨ

ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ChatGPTꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯆꯦꯠꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ. ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯅꯕꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯆꯦꯇꯕꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯆꯦꯠꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯗꯤꯞ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯀꯆꯔ ꯑꯃꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥꯁꯦꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯤ-ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯇꯧꯏ꯫ ꯇꯦꯛꯁ ꯏꯅꯄꯨꯠ ꯄꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫

ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯗꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯂꯣꯜ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ꯫

ChatGPT ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ-ꯁꯣꯔꯁ ꯅꯠꯇꯦ꯫ OpenAIꯅꯥ API ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯑꯥꯏꯅꯥ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕꯥ ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯌꯈꯠꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯥꯡ-ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯅꯤꯡꯕꯥ ꯑꯄꯥꯝꯕꯥ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯊꯣꯀꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ OpenAI API ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯥ ChatGPT ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯑꯥꯏꯅꯥ ꯗꯤꯚꯦꯂꯄꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ChatGPT ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯀꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ API ꯀꯣꯜ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯇꯣꯀꯦꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯃꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.-꯳.꯵-ꯇꯔꯕꯣꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯀꯦꯟ ꯴꯰꯹꯶ꯅꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ChatGPTꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯜꯇꯤꯂꯤꯉ꯭ꯒꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯅꯥ ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯗꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯕꯁ꯭ꯛꯔꯤꯄꯁꯅꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯜ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯣꯌ, ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯅꯥ ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ-ꯇꯨꯏꯟꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯃꯦꯏꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯇꯦꯜꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ChatGPT ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯂꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯆꯦꯇꯕꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯌꯨꯖꯔ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ-ꯄꯔꯄꯣꯖ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.-꯳ꯒꯥ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯥ ꯆꯦꯠ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯥ ꯁꯝꯅꯍꯅꯕꯥ, ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯇꯃꯦꯟꯇ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯕꯥ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯜꯊꯀꯦꯌꯔꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯇꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯃꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯅꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ, ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯇꯔꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯏ-ꯀꯃꯔꯁ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯅꯥ ꯇꯤꯎꯇꯔ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯔꯆꯇꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅꯥ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯂꯔꯅꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯏꯊꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯥꯡ-ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯅꯤꯡꯕꯥ ꯑꯄꯥꯝꯕꯥ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯊꯤꯡꯕꯥ, ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ChatGPT ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯌꯠꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫

ꯇꯣꯀꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯏꯅꯄꯨꯠꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯒꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤ-ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯃꯅꯥ ꯇꯣꯀꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯀꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯉ꯭ꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤ-ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯦꯜꯊꯀꯦꯌꯔ, ꯏ-ꯀꯃꯔꯁ, ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ, ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ, ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯕꯤꯁꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.

ChatGPT ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ-ꯁꯣꯔꯁ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ OpenAIꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ APIꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯗꯤꯚꯦꯂꯄꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯅꯥ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯆ, ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯞꯂꯥꯏꯑꯦꯟꯁꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯏꯅꯛꯕꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯑꯥꯏꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯆꯦꯠꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯔꯤ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯜ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯂꯤ꯫

ChatGPTꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ, ꯊꯕꯀꯁꯤꯡ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯦꯗ ꯇꯧꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯃꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯏꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯣꯌ, ChatGPTꯅꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯀꯣꯄꯤ, ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯗꯤꯁ꯭ꯛꯔꯤꯄꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ OpenAI APIꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯥ ChatGPT ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ, ꯆꯦꯇꯕꯣꯠ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ-ꯐꯦꯁꯤꯡ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

ChatGPT ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯕꯁ꯭ꯛꯔꯤꯄꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ChatGPT ꯑꯁꯤ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯛꯕꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯛꯌꯨꯑꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯍꯣꯌ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.

ꯁꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯅꯕꯥ, ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯀꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯣꯌ, ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ, ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯀꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯂꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯤꯗ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯀꯟꯕꯔꯁꯟ ꯔꯦꯠ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯏ-ꯀꯃꯔꯁ, ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ, ꯍꯦꯜꯊꯀꯦꯌꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯃꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ, ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯦꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.

ChatGPT ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯀꯔꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯑꯥꯏꯅꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯛꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯞꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯟ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯣꯌ, ChatGPTꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯛꯕꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯚꯣꯜꯌꯨꯃꯁꯤꯡ ꯏꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ꯆꯦꯠꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯇꯥꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯇꯤꯛꯁꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯗꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ChatGPTꯅꯥ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ, ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯕꯂꯁꯨꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ChatGPT ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯆꯦꯇꯕꯣꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯇꯇꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯛꯌꯨꯑꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯞꯂꯥꯏꯑꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ChatGPT ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯖꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯍꯟꯅꯕꯥ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔ ꯕꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯠ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯍꯣꯌ, ChatGPTꯅꯥ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ, ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯀꯟꯖꯨꯃꯁꯟ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯗꯨꯅꯥ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯑꯥꯏꯅꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ, ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯦꯇꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯒꯤ ꯇꯤꯝ꯫

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ.ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯥ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯎꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯑꯥꯏꯅꯥ ꯆꯦꯠꯖꯤꯄꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ. ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯇꯤꯝ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯒꯠꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯥ ꯊꯣꯏꯗꯣꯀꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ:

Sam Altman
ꯁꯦꯝ ꯑꯂꯇꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯒꯤ ꯁꯤ.ꯏ.ꯑꯣ.ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫
Greg Brockman
ꯒ꯭ꯔꯦꯒ ꯕ꯭ꯔꯀꯃꯦꯟꯅꯥ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯒꯤ ꯁꯤ.ꯇꯤ.ꯑꯣ. ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ.ꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫
Ilya Sutskever
ꯏꯂꯤꯌꯥ ꯁꯨꯠꯁ꯭ꯀꯦꯚꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ-ꯐꯧꯎꯟꯗꯔꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯗꯤꯞ ꯂꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯃꯗꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇꯗꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫
Alec Radford
ꯑꯦꯂꯦꯛ ꯔꯦꯗꯐꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯒꯤ ꯀꯣ-ꯐꯧꯎꯟꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆꯀꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯃꯣꯗꯦꯂꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫
Tom Brown
ꯇꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯏꯗꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.
Dario Amodei
ꯗꯥꯔꯤꯑꯣ ꯑꯥꯃꯣꯗꯦꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯦꯅꯑꯦꯑꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ.ꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇꯗꯥ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫
ꯇꯦꯁ꯭ꯇꯤꯃꯣꯅꯤꯌꯜ꯫

ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤ꯫

ꯆꯦꯠꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕꯥ, ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ.ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯩ꯫ ChatGPTꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯀꯄꯥ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ChatGPT ꯚꯣꯏꯁ ꯆꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯧ꯫